วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา

1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. รหัสสถานศึกษา 7060010401
2. ชื่อสถานศึกษา (ไทย) 

    โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา
3. ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

    Watnongplingwitthaya Scool
4. สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 

 วัด หนองปลิง     ตำบล หนองปลิง 
 อำเภอเมืองนครสวรรค์    จังหวัดนครสวรรค์
  รหัสไปรษณีย์ 60000 

 โทรศัพท์ 0-5632-6707   โทรสาร 056-326375
 E-mail -watnongplingwitthaya@hotmail.com
ที่อยู่เว็ปไซต์ www.watnongpling.com2. ข้อมูลทั่วไป
1. เขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
2. ชื่อผู้บริหาร 

 พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ ตำแหน่ง ครูใหญ่ อายุ 47 ปี
วุฒิการศึกษา ป.ธ.9 ปริญญาโท วิชาเอก บริหารการศึกษา
สังกัดทับกฤชกลาง ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี) 18 พฤษภาคม 2544
ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ) รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง


3. ผู้จัดการโรงเรียนชื่อ 

 พระครูนิพันธ์วิริยกิจ อายุ 59 ปี
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก, ปริญญาโท
สังกัดวัดหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2541
ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ) เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ออก
4. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2541
5. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2541